Chỉ đạo tuyến |#ffcc00

Chỉ đạo tuyến |#ffcc00 (39)

Thứ năm, 06 Tháng 7 2023 02:43

Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023

Written by

Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

 

Tải văn bản chi tiết tại link: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-14-2023-TT-BYT-trinh-tu-xay-dung-gia-goi-thau-mua-sam-hang-hoa-trang-thiet-bi-562762.aspx

Thông tư 13/2023/TT-BYT khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

 

Tải văn bản tại link sau: 

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-13-2023-tt-byt-khung-gia-dv-kham-chua-benh-theo-yeu-cau-257704-d1.html#:~:text=Ng%C3%A0y%2029%2F6%2F2023%2C,c%E1%BB%A7a%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20cung%20c%E1%BA%A5p.

Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 01:39

Quyết định số 1055/QĐ-BYT ngày 24/02/2023

Written by

Quyết định số 1055/QĐ-BYT ngày 21/02/2023 của Bộ y tế về việc Ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (đợt 5)

Nguồn tin: https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-1055-qd-byt-bo-y-te-244264-d1.html

Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 01:36

Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023

Written by

Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ y tế về việc Quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng giám định y khoa các cấp

 

Nguồn tin: https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-01-2023-tt-byt-bo-y-te-241966-d1.html

Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 01:31

Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023

Written by

Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 của Bộ y tế về việc Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

 

Nguồn tin: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-02-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-huong-bao-hiem-488694.aspx

Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 01:15

Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15/02/2023

Written by

Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 về việc ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nguồn tin: https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-824-qd-byt-bo-y-te-243295-d1.html

Trang 1 của 3