Tin hoạt động bệnh viện |#ffcc00

Tin hoạt động bệnh viện |#ffcc00 (80)

Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 09:13

Công đoàn TKV thăm, tặng quà

Written by

Công đoàn TKV thăm, tặng quà nhân dịp

Tháng Công nhân năm 2020

 

(Công đoàn TKV trao hỗ trợ kinh phí tổ chức tháng công nhân và công tác phòng chống dịch Covid – 19 )

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, ngày 26 tháng 5, Công đoàn TKV đã tới thăm và tặng quà cho Bệnh viện Than – Khoáng sản, đơn vị đạt thành tích xuất sắc, đồng thời kiểm tra việc triển khai Tháng công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Trong buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Chung – Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện đã báo cáo tình tình triển khai hoạt động tháng công nhân tại Bệnh viện Than – Khoáng sản và thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid – 19 trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhân những thành tích mà Bệnh viện Than – Khoáng sản đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong tháng công nhân .

Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới , tuy còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19; Ban giám đốc bệnh viện sẽ có những chỉ đạo sát sao, thiết thực để Bệnh viện có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

 

(Công đoàn TKV tặng thưởng Bệnh viện Than – Khoáng sản tháng công nhân năm 2020 )

 

( Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu tại buổi làm việc )

 

Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 648/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Pháp lệnh số 01/2018/QH14 ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng quy hoạch, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các nội dung chính như sau:

1. Tên, phạm vi, thời kỳ quy hoạch

a) Tên quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

c) Phạm vi quy hoạch:

- Phạm vi ranh giới là toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

- Phạm vi về đối tượng quy hoạch là các cơ sở y tế (bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y tế dự phòng, y tế công cộng, dân số, kế hoạch hóa gia đình, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn, kiểm định, giám định y tế, sản xuất dược, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế...) mang tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh.

2. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

a) Quan điểm lập quy hoạch:

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đảm bảo mọi người dân được theo dõi sức khỏe, tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe.

- Quy hoạch đảm bảo cung ứng dịch vụ y tế toàn diện, lồng ghép và liên tục.

- Quy hoạch bảo đảm tính cân đối, đồng bộ, kết nối, hiệu quả giữa mạng lưới cơ sở y tế quốc gia với mạng lưới cơ sở y tế địa phương; với các cơ sở y tế khu vực và quốc tế.

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế theo hướng kết hợp hài hòa giữa y tế cơ sở và y tế chuyên sâu; giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; giữa y tế lực lượng vũ trang và dân y gắn với xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng, an ninh; giữa y tế công lập và y tế ngoài công lập.

b) Mục tiêu lập quy hoạch:

- Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở y tế quốc gia phù hợp với yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn dân, của từng người dân thể hiện tính ưu việt của chế độ; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao và đa dạng của nhân dân, hướng tới mục tiêu công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Bảo đảm mọi người dân được theo dõi sức khỏe; được chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe; được tiếp cận với các dịch vụ y tế phòng bệnh, khám chữa bệnh thuận lợi, chất lượng.

+ Bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, các tình huống khẩn cấp. Củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế dự phòng, bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát và phát hiện sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng.

+ Phát triển mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đáp ứng nhu cầu nhân dân, phù hợp với mô hình bệnh tật và xu hướng già hóa dân số. Phát triển một số bệnh viện vùng, trung tâm y tế chuyên sâu, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao để giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến cuối ở các thành phố lớn. Củng cố, phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện.

+ Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức, mạng lưới các cơ sở làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới.

+ Xây dựng và củng cố các cơ sở kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn, cơ sở giám định theo hướng thu gọn đầu mối, phát triển các trung tâm kiểm nghiệm vùng đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn về chất lượng dịch vụ y tế, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế; củng cố, sắp xếp lại các cơ sở giám định y khoa, giám định pháp y và pháp y tâm thần.

c) Nguyên tắc lập quy hoạch

- Tuân thủ Luật Quy hoạch, các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm bảo tính liên tục, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; với các quy hoạch kết cấu hạ tầng xã hội khác có liên quan; bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường.

- Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới.

- Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước; bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, tính bảo tồn.

- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nền tảng kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

- Bảo đảm tính mở, có sự cập nhật, cụ thể hóa phù hợp trong từng thời kỳ.

- Bảo đảm tính kế thừa, sử dụng hiệu quả mạng lưới cơ sở y tế hiện có.

3. Phương pháp lập quy hoạch

a) Phương pháp tiếp cận: Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, tổng hợp, đa chiều, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, ứng dụng công nghệ hiện đại và có độ tin cậy cao.

b) Các phương pháp sử dụng để lập quy hoạch

- Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin, thống kê, xử lý thông tin.

- Phương pháp điều tra cơ bản tổng hợp.

- Phương pháp lập bản đồ.

- Phương pháp kế thừa.

- Phương pháp phân tích hệ thống.

- Phương pháp dự báo.

- Phương pháp chuyên gia.

- Phương pháp phân tích nguyên nhân và kết quả.

- Phương pháp hội thảo.

- Phương pháp so sánh, tổng hợp.

4. Các yêu cầu nội dung quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá thực trạng, các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng về phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở y tế.

b) Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển, trong đó có sự phát triển và quy mô về dân số và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới cơ sở y tế.

c) Đánh giá về sự liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới cơ sở y tế; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành, những cơ hội và thách thức.

d) Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở y tế.

đ) Phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế.

e) Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới cơ sở y tế và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến việc phát triển mạng lưới cơ sở y tế.

g) Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện:

- Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế trong thời kỳ quy hoạch.

- Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành trong thời kỳ quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư, đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư.

h) Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

5. Yêu cầu về sản phẩm quy hoạch

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;

b) Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

d) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch, bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quang ngang bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về quy hoạch;

đ) Hệ thống bản đồ, sơ đồ và cơ sở dữ liệu về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế. Danh mục và tỷ lệ bản đồ quy hoạch quy định tại mục IV Phụ lục I Nghị định 37/2019/NĐ-CP.

6. Chi phí lập quy hoạch

- Chi phí lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công của Bộ Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định cụ thể về chi phí lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức cho hoạt động quy hoạch, quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Thời hạn lập quy hoạch: Không quá 12 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai theo Nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

2. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đúng quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các vụ: CN, KTTH, PL, QHĐP, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX (2).LT

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

  

Vũ Đức Đam

Thứ tư, 20 Tháng 5 2020 07:42

LỄ HỘI GIỌT HỒNG TKV – 2020

Written by

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI GIỌT HỒNG TKV – 2020

 

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta. Trong hành trình 20 năm “ Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ” , những giọt máu được hiến tặng đã giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống. “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, chỉ qua đó thôi chúng ta có thể thấy được vai trò to lớn của hành động mang tính nhân văn sâu sắc này. 

Căn cứ thông báo số 65 / TB – TKV về kết luận của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải tại Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy; Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc Tập đoàn TKV , Bệnh viện Than – Khoáng sản phối hợp với Đoàn Thanh niên TKV và Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “ Lễ hội giọt hồng TKV – 2020 ” vào ngày 16 tháng 5 năm 2020 tại Bệnh viện Than – Khoáng sản .

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 20 năm “ Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/2000 – 07/4/2020) ”

 

(Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Phó TGĐ Tập đoàn TKV và Đồng chí Trần Quang Lương – Giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản trong ngày hội Hiến máu tình nguyện )

Chương trình có sư tham gia của trên 200 đoàn viên thanh niên , cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đóng trên địa bàn Hà Nội và một số người dân trên địa bàn cùng tham gia.

Trong những năm qua, phong trào Hiến máu tình nguyện được tập thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Than – Khoáng sản hưởng ứng tham gia tích cực. Trong ngày hội Hiến máu này, đã có hơn 30 đoàn viên thanh niên và CBCNV tham gia hiến máu .

Ngoài công việc chuyên môn đang ngày đêm dành hết tâm sức của mình để chăm sóc chữa trị cho người bệnh, cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Than – Khoáng sản còn thể hiện một tình cảm, một nghĩa cử cao đẹp mang ý nghĩa sâu sắc và rất tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo với suy nghĩ rằng “Mỗi lần cho đi là thấy vui ở trong tâm”. Chúng ta thật hạnh phúc khi biết rằng đâu đó trong cuộc đời này dòng máu của chúng ta đang hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở của những người đã được chúng ta cứu sống bằng chính giọt máu của mình. Lúc đó chúng ta biết rằng mình vừa làm một điều có ích cho xã hội và cho cuộc đời tươi đẹp này. Với những ý nghĩa đó, hiến máu nhân đạo còn hơn cả một nghĩa cử cao đẹp.

Trong “ Lễ hội giọt hồng TKV – 2020 ” ngày hôm nay đã có 160 trường hợp đủ điều kiện tham gia hiến máu với số lượng máu toàn phần thu được là 214 đơn vị ( 250ml / đơn vị )

Chương trình “ Lễ hội giọt hồng TKV – 2020 ” đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho những chương trình tiếp theo.

Ngày nay, hiến máu nhân đạo không còn là trách nhiệm bổn phận riêng của một cá nhân cụ thể nào mà rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sẽ luôn được cán bộ nhân viên Bệnh viện Than – Khoáng sản khắc cốt ghi tâm, đó là “Lương y như từ mẫu”, và Hiến máu cứu người sẽ được cán bộ nhân viên bệnh viện hưởng ứng tham gia tích cực thường xuyên hơn nữa.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng kêu gọi “Mỗi cá nhân, mỗi tập thể, đặc biệt là các nhà quản lý cần hăng hái hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người và coi đó là trách nhiệm bổn phận thiêng liêng của mỗi chúng ta”.

Chúng ta cùng chung tay nhân rộng và phát triển nghĩa cử cao đẹp ấy rộng khắp mọi nơi. Góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương .

Một số hình ảnh trong “ Lễ hội giọt hồng TKV - 2020 ):

 

 

 ( Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Phó TGĐ Tập đoàn TKV tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện) 

 

( Đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu )

( Khám sàng lọc trước khi hiến máu )

( Thanh niên tham gia hiến máu ) 

 

( Thanh niên tham gia hiến máu ) 

( Thanh niên tham gia hiến máu )

 

( Thanh niên tham gia hiến máu )

 

                                                                                                  Tin bài: Bác sỹ Hải Anh

                                                       Ảnh: Giang Nam

     Đã có nhiều cách thức phòng chống dịch Covid-19 , một trong các biện pháp an toàn, hiệu quả là  phun thuốc khử trùng, sát khuẩn bằng Chloramin B.

bai21 

     Việc khử trùng cho căn nhà, văn phòng làm việc, bệnh viện, trường học,… đã được nhiều nơi áp dụng. Nó mang lại nhiều lợi ích trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe con người.

Bai22

     Chỉ tính từ đầu tháng 3 năm 2020 đến nay, Bệnh viện Than – Khoáng sản đã thực hiện phun khử khuẩn cho rất nhiều các đơn vị trong và ngoài ngành như: Văn phòng Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tại Hà Nội và Hạ Long; Viện KHCN Mỏ; Công ty than Thống Nhất – TKV; Công ty CP than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.v.v..

     Tổng số diện tích thực hiện phun khử khuẩn ước đạt trên 60.000 m2.

     Đây là công tác thiết thực góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam .

     Một số hình ảnh thực hiện phun khử khuẩn :

Bai23

Bai24

Bai25

                                                           Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh

 

     Trước tình hình dịch virus Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Than – Khoáng sản đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, kiểm soát dịch Covid-19.

Bai11

( Đảm bảo an toàn phòng dịch khi khám bệnh )

     Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Than – Khoáng sản vẫn tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh và điều trị; công tác phòng chống lây nhiễm chéo tại bệnh viện luôn được quan tâm thực hiện, đặc biệt là bệnh Viêm hô hấp cấp do Covid-19 như hiện nay.

     Nằm trong kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Than – Khoáng sản, các nội dung phòng ngừa và kiểm soát lây bệnh do Covid-19 được quan tâm đặt lên hàng đầu: Bệnh viện đã tiến hành tuyên truyền, cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên y tế toàn bệnh viện về công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn với Covid-19; Công tác tuyên truyền về phòngdịch, phòng bệnh cho người bệnh, sử dụng khẩu trang thường xuyên, rửa tay phòng lây nhiễm được thực hiện và duy trì liên tục; người có liên quan yếu tố dịch tễ chủ động khai báo để được hỗ trợ phân luồng phục vụ kịp thời và an toàn cho người bệnh đến khám bệnh tại Bệnh viện Than – Khoáng sản.

 bai12

( Bệnh nhân ngồi chờ khám được bố trí ngồi với khoảng cách an toàn )

     Bệnh viện bố trí đặt dung dịch sát khuẩn tay nhanh, xà phòng diệt khuẩn tại các vị trí thuận lợi liên quan đến người bệnh và nhân viên Bệnh viện.

     Tiến hành đo thân nhiệt, khai tờ khai y tế, phát khẩu trang miễn phí cho các trường hợp không có khẩu trang ngay tại khu vực cổng bảo vệ trước khi vào Bệnh viện.

     Tăng cường công tác truyền thông, phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức: Phát tờ rơi hướng dẫn; Treo các bảng hướng dẫn tại các vị trí dễ nhìn thấy; Chạy các bảng hướng dẫn điện tử; Đưa các nội dung hướng dẫn phòng chống dịch bằng hình ảnh trực quan lên màn hình tivi tại sảnh khu đón tiếp người bệnh.

 bai13

( Dung dịch sát khuẩn tay nhanh được để ở những nơi công cộng )

 Bai14

( Pano tuyên truyền về công tác phòng bệnh được dán ở nhiều nơi )

     Thiết lập quy trình nhận diện bệnh, phân luồng, cách ly trong trường hợp phát hiện các trường hợp nghi ngờ liên quan đến virus Covid-19. Bệnh viện đã bố trí phòng khám cách ly, cung cấp khu vực dành riêng cho bệnh nhân có triệu chứng với đầy đủ các trang thiết bị phương tiện phòng hộ cá nhân theo tiêu chuẩn kiểm soát dịch Covid-19 của Bộ Y tế ban hành, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho tất cả người bệnh đến khám, điều trị và nhân viên bệnh viện.

 Bai15

( Phân luồng người bệnh ngay từ cổng Bệnh viện )

     Chủ động tăng cường phun thuốc và lau khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các khu vực: khu tiếp đón, sảnh chờ khám, sảnh chờ nhận thuốc, hành lang, cầu thang, thang máy, khu vực để xe ô tô, xe máy, các dụng cụ tiếp xúc với người bệnh, tay vịn cầu thang, núm cửa, bàn ghế, xe vận chuyển người bệnh…

 Bai16

Bai17

( Phun thuốc khử khuẩn )

     Do công tác kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ nên đến hiện tại, không có trường hợp mắc Covid-19 đối với người bệnh và nhân viên làm việc tại bệnh viện.

     Với các hoạt động tăng cường đã được triển khai trong công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, với sự nỗ lực và cố gắng, Bệnh viện Than – Khoáng sản đã đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả trong hoạt động khám và chữa bệnh, giúp người bệnh luôn an toàn khi đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện.

                                                           Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh.

       Ngày 16/4/2020, tại Văn phòng Sở y tế Quảng Ninh; ông Trần Quang Lương – Giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản đã trao 1000 “Tấm chắn ngăn giọt bắn” để ủng hộ các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh Quảng Ninh phòng, chống dịch Covid-19.

93354878 145533603675167 7780040279804870656 o

       Theo ông Trần Quang Lương, Giám đốc bệnh viện Than – Khoáng sản , có rất nhiều các đơn vị của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các đơn vị y tế cơ sở trong Tập đoàn đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, chỉ đạo của Sở y tế Quảng Ninh không chỉ trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 thời gian qua mà còn trong nhiều các hoạt động chuyên môn khác.

       Để góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid – 19 , Bệnh viện Than – Khoáng sản đã trao tặng Sở y tế Quảng Ninh “ Tấm chắn ngăn giọt bắn” để Sở y tế trang bị cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc sở .

       Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc Sở y tế Quảng Ninh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Bệnh viện Than – Khoáng sản đã kịp thời hỗ trợ, chung tay cùng Sở y tế Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

       Số tấm chắn ngăn giọt bắn này sẽ được hỗ trợ cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

                                                     Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh

Thứ hai, 13 Tháng 4 2020 03:43

TRAO TẶNG “TẤM CHẮN NGĂN GIỌT BẮN”

Written by

BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN THĂM VÀ TRAO TẶNG “TẤM CHẮN NGĂN GIỌT BẮN” CHO Y TẾ CƠ SỞ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG TẬP ĐOÀN

 

Thực hiện nội dung công văn số 1898-CĐ-BCĐQG của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nhằm tăng cường công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại các đơn vị y tế trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, ngày 10/4/2020, đồng chí Trần Quang Lương - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện - đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại một số đơn vị y tế cơ sở trọng điểm tại từng khu vực của tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: Y tế công ty than Quang Hanh – TKV; Y tế công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin; Y tế công ty than Mạo Khê – TKV và Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê.

Cũng trong ngày này, thay mặt Bệnh viện Than - Khoáng sản, đồng chí Trần Quang Lương - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện đã trao tặng cho y tế các đơn vị trong Tập đoàn hơn 1000 tấm chắn ngăn giọt bắn. Đây là trang thiết bị bảo hộ quan trọng trong công tác khám chữa bệnh, tiếp xúc với người bệnh, giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm.

Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ với những vất vả, khó khăn tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch; đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, những người trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch, đã khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trong Tập đoàn, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, đồng thời đảm bảo tốt hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động khác trong hệ thống y tế toàn Tập đoàn; góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 .

Một số hình ảnh :

 

(Trao tặng “ Tấm chắn ngăn giọt bắn ” cho các đơn vị khu vực Cẩm Phả tại phòng y tế Công ty than Quang Hanh – TKV )

 

(Trao tặng “ Tấm chắn ngăn giọt bắn ” cho các đơn vị khu vực Hạ Long tại phòng y tế Công ty CP than Hà lầm - Vinacomin )

(Trao tặng “ Tấm chắn ngăn giọt bắn ” cho các đơn vị khu vực Uông Bí tại phòng y tế Công ty than Mạo Khê – TKV )

 

(Trao tặng “ Tấm chắn ngăn giọt bắn ” tại Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê )

                                                                                                                                                                      

 

 Tin bài và ảnh: Bác sỹ Hải Anh

Thứ năm, 09 Tháng 4 2020 13:42

Công đoàn TKV tới thăm và động viên

Written by

Công đoàn TKV tới thăm và động viên Bệnh viện Than – Khoáng sản trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Trước diễn biến phức của dịch bệnh Covid-19, buổi sáng ngày 9/4/2020 Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức đoàn công tác, dẫn đầu là đồng chí Lê Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn TKV và đại diện các Ban chuyên đề đến kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của Bệnh viện; thăm và động viên Bệnh viện trong công tác triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

(Đồng chí Lê Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn TKV cùng đại diện các ban của Công đoàn TKV tới thăm và làm việc tại Bệnh viện)

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Xuân đã ghi nhận, đánh giá cao việc chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng chống dịch của lãnh đạo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của Bệnh viện; chia sẻ với những vất vả, khó khăn, thăm hỏi, động viên Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, những người trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch, đã khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, đồng thời đảm bảo tốt hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động khác trong hệ thống y tế toàn Tập đoàn.


 

(Đồng chí Trần Quang Lương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bệnh viện đã báo cáo về tình hình hoạt động của công tác phòng chống dịch Covid – 19 )

 

Đồng chí Trần Quang Lương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bệnh viện đã báo cáo trực tiếp về tình hình hoạt động của công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại Bệnh viện cũng như trong toàn hệ thống y tế cơ sở của Tập đoàn TKV:

          Bệnh viện đã chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động như kịp thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CNLĐ chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch tại nơi làm việc, gia đình và địa phương;

          Bệnh viện đã trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, khử trùng, thay đổi hình thức ăn uống, động viên các bộ phận tham gia công tác phòng chống dịch... nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sức khỏe của người lao động;

 
 (Công đoàn TKV trao tặng quà cho Bệnh viện Than – Khoáng sản)

 

          Công đoàn TKV đã trực tiếp trao tặng cho Bệnh viện 50 triệu đồng.

        Thay mặt Bệnh viện Than – Khoáng sản, đồng chí Trần Quang Lương đã chân thành cảm ơn sự quan tâm và động viên kịp thời của lãnh đạo Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cả về vật chất và tinh thần; coi đây là động lực, góp phần cho CBCNV bệnh viện tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, góp phần vào thành công chung của Công tác phòng chống dịch bệnh của toàn Tập đoàn.

 

 

Tin bài : Bác sỹ Hải Anh

Thứ năm, 19 Tháng 3 2020 07:36

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN

Written by

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN THAN – KHOÁNG SẢN LẦN THỨ VI,

NHIỆM KỲ 2020-2025

          Ngày 18/3/2020 tại Bệnh viện Than – Khoáng sản đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Than – Khoáng sản lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Với tinh thần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm bệnh dịch. Các Đại biểu tham dự Đại hội đều được đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội các đại biểu được đề nghị đeo khẩu trang và ngồi đúng vị trí với khoảng cách quy định. Đại hội đã được tổ chức đơn giản nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy TKV:

1. Đ/c Khuất Mạnh Thắng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV;

2. Đ/c Lê Thanh Xuân – Thường vụ Đảng ủy TKV, Chủ tịch Công đoàn TKV

    Các đồng chí đại diện cho các Ban Xây dựng đảng, Ban chuyên môn của TKV.

Đại hội đã đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới; Tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đại hội III Đảng bộ Tập đoàn TKV.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ mới để cùng tập thể Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các đồng chí:

1. Đ/c Trần Quang Lương – Giám đốc Bệnhviện;

2. Đ/c Lê Quang Chung – Phó giám đốc Bệnhviện;

3. Đ/c Nguyễn Đức Trung – Giám đốc TTYT Mạo Khê;

4. Đ/c Đỗ Thị Thoan – Kế toán trưởng Bệnh viện;

5. Đ/c HoàngVăn Quyền – Trưởng phòng KHTH;

6. Đ/c Nguyễn Thị Hải Anh – Trưởng khoa Nội – nhi – Đông y;

7. Đ/c Nguyễn Vũ Toản – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu giới thiệu đồng chí Trần Quang Lương giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TKV, gồm 05 đồng chí:

1. Đ/c Trần Quang Lương – Giám đốc Bệnh viện;

2. Đ/c Lê Quang Chung – Phó giám đốc Bệnh viện;

3. Đ/c Nguyễn Đức Trung – Giám đốc TTYT Mạo Khê;

4. Đ/c Đỗ Thị Thoan – Kế toán trưởng Bệnh viện;

5. Đ/c Lê Văn Dương – Trưởng Khoa khám bệnh.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Khuất Mạnh Thắng– Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ Bệnh viện Than – Khoáng sản trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giao nhiệm vụ cho BCH Đảng bộ mới cần chú trọng hơn đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và cán bộ nhân viên; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đặc biệt, Đảng bộ cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời nhấn mạnh mỗi đảng viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân, đoàn kết, phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Trong phần thảo luận tại Đại hội Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến tham luận của các đại biểu dự Đại hội, các ý kiến thảo luận cho thấy sự thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng của từng đại biểu tham dự đại hội.

BCH Đảng bộ Bệnh viện Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Trần Quang Lương làm Bí thư BCH Đảng bộ, đồng chí Lê Quang Chung làm Phó bí thư BCH Đảng bộ, bầu ủy ban kiểm tra Đảng gồm 03 đồng chí do đồng chí Lê Quang Chung làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra: thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện quan trọng của Đại hội. Thành công của Đại hội là một bước quan trọng cho việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện trong thời gian tới. Dưới sự lãnh đạo sát sao của BCH Đảng bộ và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ đảng viên trong Bệnh viện, Đảng bộ Bệnh viện Than – Khoáng sản nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trần Thị Tâm

Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Than - Khoáng sản:

Đ/c Khuất Mạnh Thắng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

 

Đ/c Trần Quang Lương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đọc báo cáo tại Đại hội

 

Đ/c Khuất Mạnh Thắng và Đ/c Lê Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đảng viên Chi bộ Khối nghiệp vụ - Cận lâm sàng tham dự Đại hội

 

Đảng viên Khối chuyên môn tham dự Đại hội

 

Đảng viên Chi bộ Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê tham dự Đại hội

Trang 1 của 6