Ban lãnh đạo

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ:

6/2000 – 6/2012:

Bà Vũ Thị Hòa: Giám đốc Trung tâm Y tế lao động – Vinacomin

7/2012 đến nay:

Ông Trần Quang Lương: Giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HIỆN NAY

 

 

 

 BSCKI. Trần Quang Lương

Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện

  

 

 

   BSCKI. Lê Quang Chung

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện