Phòng tài chính kế toán

Vị trí, chức năng

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu, chi theo quy định.

Theo kế hoạch Tập đoàn cấp và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương ,chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện và của hai Trung tâm tại Quảng Ninh trực thuộc Bệnh Viện.

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản và kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Tổ chức nhân sự:

Tổng số: 05

Trong đó:

Đại học: 04

Trung cấp: 01

Lãnh đạo:

Kế toán trưởng: Đỗ Thị Thoan

Số điện thoại : 04 321 51 338 – 0913 099 124

Phó phòng : Bùi Thị Khánh Vân

Số điện thoại: 04.3664.1798 – 0915 049 899