Phòng tổ chức hành chính

 1. Chức năng, nhiệm vụ:
  1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
  2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt.
 2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.
  3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
  4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
  5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối cán bộ viên chức và người bệnh trong Bệnh viện.
 3. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng của Bệnh viện hàng năm.
 4. Phối hợp cùng với Phòng Kế toán, lập kế hoạch kinh phí để đảm bảo nguồn kinh phí hàng năm của Bệnh viện.
  8. Quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, lưu trữ công văn theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
  9. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
  10. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
 5. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 6. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
 7. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện.
 8. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
 9. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bênh viện duyệt và tổ chức thực hiện; kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.
 10. Định kỳ báo cáo giám đốc về việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
 11. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 12. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

II.Tổ chức:
1. Tổng số CBCNV: 15 người. Số điện thoại: 043 6641775.

 1. Các bộ phận:

- Tổ chức cán bộ

- Lao động tiền lương

- Đầu tư xây dựng

- Thi đua khen thưởng

- Đào tạo

- Kế hoạch chi phí

- Tổ lái xe, bảo vệ

- Nhà bếp

- Văn thư (Công văn đi, đến, lưu trữ công văn)

- Sửa chữa điện nước

 1. Lãnh đạo:
  - Trưởng phòng:

+ Họ tên: Nguyễn Hoàng Yến

+ Số điện thoại: 0906131568

 

- Phó trưởng phòng:

+ Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương

+ Số điện thoại: 0915671898.

 

 Một số hình ảnh của Phòng Tổ chức hành chính