Văn bản pháp luật

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG NƠI RA VĂN BẢN
Mới THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP Tải về BỘ Y TẾ
1 Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 Tải về Quốc hội
2 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008_ QH 12  Tải về Quốc hội
3 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi  số 46/2014_ QH 13  Tải về Quốc hội
4

Quyết định 1613/1997_QĐ-BYT

VỀ VIỆC BAN HÀNH “TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHOẺ ĐỂ KHÁM TUYỂN, KHÁM ĐỊNH KỲ” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Tải về Bộ Y tế
5

Thông tư 14/2013/TT-BYT 

Hướng dẫn khám sức khỏe.

 Tải về Bộ Y tế
6

Quyết định 21/2007/QĐ-BYT

“Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”

 Tải về Bộ Y tế
7

Quyết định 3079 /QĐ-BYT

Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác bảo hộ lao động

 Tải về Bộ Y tế
8

Thông tư 15/2016/TT-BYT

QUY ĐỊNH VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

 Tải về Bộ Y tế
9 Thông tư 43/2013/ TT_BYT  Tải về Bộ Y tế
10

Thông tư 21/2017/TT-BYT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 43/2013/TT-BYT NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 Tải về Bộ Y tế
11 Thông tư 28/2016/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP  Tải về Bộ Y tế
12 Thông tư  01/2011/TT-BNV  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính  Tải về Bộ Nội vụ
  Phụ lục thông tư 01/2011/TT-BNV   Tải về Bộ Nội vụ
13

Luật số: 84/2015/QH13

 Luật An toàn, vệ sinh lao động

 Tải về Quốc hội
14

Nghị định số: 37/2016/NĐ-CP:

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

 Tải về Chính phủ
15

Nghị định số: 39/2016/NĐ-CP:

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 Tải về Chính phủ
16

Thông tư  13/2016/TT-BLĐTBXH

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 Tải về

Bộ lao động

thương binh xã hội

       
17 THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH Tải về BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
18 THÔNG TƯ 14/2016/TT-BYT HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH Tải về BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
19 CÔNG VĂN 4666/BHXH-CSXH NĂM 2016 HƯỚNG DẪN VỀ MẪU, IN, CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH Tải về BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
20 Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ Tải về BỘ Y TẾ