Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 

Ngày 18/12/2017, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về “Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”.

Toàn văn Chương trình hành động như sau:

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, gồm có:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới

Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK và số 15-CTr/ĐUK, ngày 30/11/2017 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nghiêm túc, sâu rộng trong Tập đoàn TKV để cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,hiệu quả; đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; triển khai công tác dân số trong tình hình mới. Từ đó, mỗi cấp ủy đảng có chương trình hành động và mỗi cán bộ, đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết tại chi, đảng bộ, đơn vị trong toàn Tập đoàn TKV.

2. Trên cơ sở chủ trương, các nội dung chỉ đạo tại các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để cụ thể hoá thành các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Tập đoàn và các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Tập đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

3. Xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thực hiện, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Đảng uỷ Tập đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cùng với Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Tập đoàn xong trước 15/12/2017.

- Các chi, đảng uỷ trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong chi, đảng bộ; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hoàn thành trong tháng 01/2018.

- Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Tập đoàn có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 01/2018.

- Triển khai kế hoạch tuyên truyền từ nay đến năm 2020 trong toàn Đảng bộ Tập đoàn về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, duy trì chế độ theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chương trình hành động của các chi, đảng uỷ trực thuộc; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

- Đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp uỷ và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn về nội dung kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020, Quy định 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Tập đoàn.

II. Triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

1. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về chủ trương của Đảng trong tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị và đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của người lao động. Sắp xếp lại lao động gắn với tinh giảm lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức; giảm chi phí quản lý, góp phần giảm giá thành.

- Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp uỷ trong toàn Tập đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020; kiện toàn hệ thống chính trị sau khi sắp xếp, tái cơ cấu. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 15/3/2016 của Đảng ủy Tập đoàn “Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2016 - 2020” gắn với thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn “Về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; lãnh đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo thực hiện Quy định 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”, triển khai đồng bộ trong toàn Tập đoàn.

- Các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung, kiện toàn các quy chế, quy định trong mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị của đơn vị, tránh tình trạng chồng chéo, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức; lãnh đạo xây dựng các cơ chế, chính sách trong công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Cảnh giác và chủ động có giải pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

- Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp uỷ trong toàn Tập đoàn định kỳ tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

- Từ nay đến năm 2020, phải tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình số 08-CTr/ĐU, ngày 08/8/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn TKV”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại, yếu kém trong những năm qua, đặc biệt là việc xử lý các doanh nghiệp, đơn vị, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

2. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Các đơn vị sự nghiệp trong Tập đoàn không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều năm qua đã tự chủ về tài chính. Đây là ưu điểm giúp cho các đơn vị sự nghiệp trong Tập đoàn ổn định và phát triển trong những năm qua.

- Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực tự chủ, phục vụ tốt cho các đơn vị trong Tập đoàn nhất là trong công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ tiên tiến của các công ty tư vấn, viện khoa học; thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn “Về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới trong các trường đào tạo trong Tập đoàn, phục vụ tốt cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

3. Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

- Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về chủ trương của Đảng trong việc nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân nói chung, của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong Tập đoàn nói riêng.

- Giai đoạn 2018 - 2020, tập trung chỉ đạo kiện toàn hệ thống y tế cơ sở trong Tập đoàn theo Chỉ thị số 233/CT-TKV, ngày 01/12/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn. Nâng cao chất lượng công tác quản lý sức khỏe cho người lao động. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp, làm tốt công tác điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động cho CNVC và người lao động.

- Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế, Tập đoàn TKV (theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐTV, ngày 14/11/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn và văn bản số 5964/TKV-TCNS, ngày 14/12/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn) trong việc xây dựng Bệnh viện trở thành một địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CNVC và người lao động trong Tập đoàn; phấn đấu trở thành Bệnh viện đầu ngành về công tác rửa phổi cho người bệnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế theo lời dạy của Bác Hồ Thày thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế.

- Các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý an toàn thực phẩm, tham gia tích cực phòng chống ma túy trong công nhân lao động, nhất là công nhân trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng các phong trào rèn luyện sức khỏe thân thể, nếp sống văn minh, lành mạnh. Triển khai tốt các giải pháp phòng chống thiên tai, bão, lũ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/ĐU, ngày 01/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020”.

4. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới”.

- Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về chủ trương của Đảng trong việc giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

- Ban Nữ công Công đoàn và Ban VSTBPN các cấp trong Tập đoàn TKV cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giúp cho CNVC và người lao động có kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống nhất là đối với thế hệ trẻ trong đơn vị và Tập đoàn.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Tập đoàn các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và đồng chí bí thư các chi, đảng ủy cơ sở trong toàn Tập đoàn chỉ đạo việc cụ thể hóa Chương trình hành động này để xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình sát với tình hình ở chi, đảng bộ, ở đơn vị và tổ chức thực hiện, có lộ trình từng nội dung, nhiệm vụ thiết thực và hiệu quả.

3. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ Tập đoàn; xây dựng và chủ trì triển khai kế hoạch tuyên truyền trong toàn Tập đoàn từ nay đến năm 2020 về các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

4. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn và Ủy ban kiểm tra các chi, đảng uỷ trực thuộc tham mưu cho cấp uỷ nội dung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

5. Các ban của Đảng ủy Tập đoàn, các ban chuyên môn của Tập đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Chương trình hành động có hiệu quả.

6. Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tập đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện./.

 

 Nguồn: vinacomin.vn