Quyết định công nhận kiện toàn bổ sung Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên