Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT