QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịchCOVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”