Chương trình bổ sung kiến thức thực hành chuyên môn

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN, CẬP NHẬT THÔNG TƯ SỐ 20/2021/TT-BYT NGÀY 26/11/2021 CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ VÀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG BƠM TIÊM ĐIỆN

 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện về công tác đào đạo, bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ nhân viên y tế làm công tác chuyên môn. Phòng Điều dưỡng-KSNK tổ chức chương trình đào tạo thực hành và cập nhật Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Trên cơ sở đó nhắc lại những kiến thức đã được học và thực hành những vấn đề liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh được tốt hơn. Thông tư số 20/2021/TT-BYT bổ sung, thay thế, cập nhật thêm một số nội dung chưa có ở Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNVMT ngày 31/12/2015.

Tham dự buổi cập nhật có đầy dủ Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các thành viên là cán bộ nhân viên y tế các khoa, phòng.

Trong Thông tư gồm 4 chương, 16 điều và 7 phụ lục và Chương 2 là nội dung quan trọng dành cho tất cả cán bộ công nhân viên trong Bệnh viện là PHÂN ĐỊNH, PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ, GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ, BÀN GIAO CHẤT THẢI Y TẾ.

Các thành viên tham gia đã đưa ra các câu hỏi, các vấn đề để thảo luận được Ban Giám đốc giải đáp đưa ra những phương hướng thực hiện tiếp còn thiếu sau buổi cập nhật này.

Kết thúc chương trình, Ban Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các thành viên đều nắm bắt được nội dung của Thông tư, biết cách phân định, phân loại, thu gom rác thải y tế trong khuôn viên Bệnh viện và đã tiến hành cho cho các thành viên tham gia thực hành tại chỗ.

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình cập nhật Thông tư mới:

 

 

 

 

 

Ngày 05/3/2023 Phòng Điều dưỡng & Kiểm soát nhiễm khuẩn cũng đã tổ chức buổi thực hành công tác chuyên môn: “Hướng dẫn sử dụng bơm tiêm điện cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên trong Bệnh viện. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thực hành công tác chuyên môn:

 

 

 

                                                                                          Tin và bài: Hoàng Ngân